Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 3 nam
 • Nơi làm việc: TOKUSHIMA
 • Ngày tuyển: 20/05/2022
 • Lương: 160.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nữ
 • Nơi làm việc: OSAKA KEN
 • Ngày tuyển: 05/01/2022
 • Lương: 170.000 YÊN/THÁNG
 • Số lượng: 5 NAM
 • Nơi làm việc: SHIMANE KEN
 • Ngày tuyển: 05/01/2022
 • Lương: 140.000 YÊN/ THÁNG
 • Số lượng: 10 nữ
 • Nơi làm việc: IBARAKI KEN
 • Ngày tuyển: 16/01/2022
 • Lương: 153.000 YÊN/tháng
 • Số lượng: 2 Nam
 • Nơi làm việc: KANAGAWA KEN
 • Ngày tuyển: 16/01/2022
 • Lương: 17 MAN/tháng
 • Số lượng: 3 Nữ
 • Nơi làm việc: KOCHI KEN
 • Ngày tuyển: 16/12/2021
 • Lương: 14 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 1 Nữ
 • Nơi làm việc: SAITAMA KEN
 • Ngày tuyển: 09/12/2021
 • Lương: 16 MAN/THÁNG
 • Số lượng: 1 Nữ
 • Nơi làm việc: KOCHI KEN
 • Ngày tuyển: 30/11/2021
 • Lương: 14 MAN/THÁNG

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương

TIN TỨC & SỰ KIỆN